sreda , 28 februara 2024
Početna / Vijesti / Ekonomija / Izostala ozbiljna rekonstrukcija puta Pljevlja-Metaljka

Izostala ozbiljna rekonstrukcija puta Pljevlja-Metaljka

Da ozbilj­nih ra­do­va na sa­na­ci­ji put­nog prav­ca Plje­vlja-Me­talj­ka u to­ku lje­ta ni­je bi­lo i da ih naj­vje­ro­vat­ni­je ne­će bi­ti do kra­ja gra­đe­vin­ske se­zo­ne pod­sje­ća­ju iz Mre­že ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja sje­ve­ra. Pod­sje­ća­ju da je ovaj put­ni pra­vac za plje­valj­sku op­šti­nu ali i za či­ta­vu Cr­nu Go­ru ve­o­ma bi­tan jer je glav­na ve­za sje­ve­ra sa Bo­snom i Her­ce­go­vi­nom. Pre­ma po­da­ci­ma ove or­ga­ni­za­ci­je na ovom prav­cu sa­o­bra­ćaj je za­mro upra­vo zbog lo­šeg pu­ta. 

-Sve što se ra­di to je kr­plje­nje ru­pa, dok ozbilj­ni­jeg pre­svla­če­nja as­fal­tom ugro­že­nih de­o­ni­ca pu­ta ne­ma. Ono što je u to­ku lje­ta za­kr­plje­no, već kra­jem je­se­ni će bi­ti isto kao i po­čet­kom ove go­di­ne. Svi oni ko­ji se kre­ću na tom prav­cu tr­pe zbog ne­u­la­ga­nja u put, a sve pri­če o ozbilj­noj re­kon­struk­ci­ji su mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru – na­vo­di se u sa­op­šte­nju NVO Mre­ža sje­ve­ra uz na­po­me­nu da je lo­ša ve­za od Plje­va­lja do Me­talj­ke, kao i da­lje do Čaj­ni­ča uslo­vi­la da se či­tav je­dan pro­stor ra­se­li. Iz NVO Mre­ža sje­ve­ra upo­zo­ra­va­ju da se na ovom put­nom prav­cu go­di­šnje sje­če na hi­lja­de ku­bi­ka kva­li­tet­nog dr­ve­ta, ali da se u ovaj dio plje­valj­ske op­šti­ne ni­šta ne ula­že. -Dru­ga ote­ža­va­ju­ća okol­nost je i to što je i put pre­ko Če­mer­na pre­ma Pri­bo­ju i Ru­dom pri­lič­no ne­u­slo­van, pa ni­je mo­gu­će ovim prav­cem iz­bje­ći loš ko­lo­voz Plje­vlja – Čaj­ni­če, od­no­sno ko­ri­sti­ti ovaj put za ve­zu sa Bo­snom i Her­ce­go­vi­nom – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

izvor: Dan

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Od ponoći skuplji i benzin i eurodizel

Od sjutra će u Crnoj Gori biti skuplje obje vrste benzina i eurodizel, saopšteno je …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.