subota , 20 jula 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Kenana Strujić imenovana za direktora Doma starih

Kenana Strujić imenovana za direktora Doma starih

Od­lu­kom Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, za pr­vog di­rek­to­ra plje­valj­skog Sta­rač­kog do­ma ime­no­va­na je Ke­na­na Stru­jić. Ona je pred­sjed­ni­ca Op­štin­skog od­bo­ra Bo­šnjač­ke stran­ke u Plje­vlji­ma i od­bor­nik te stran­ke u lo­kal­nom par­la­men­tu. Po­sled­njih go­di­na bi­la je za­po­sle­na u Rud­ni­ku uglja, a mje­sto di­rek­to­ra Do­ma sta­rih je nje­na pr­va čel­na funk­ci­ja u ne­koj dr­žav­noj usta­no­vi.

Ke­na­na Stru­jić je do 2012. go­di­ne bi­la član DPS-a i član op­štin­skog od­bo­ra te par­ti­je u Plje­vlji­ma. Na­kon što je na­pu­sti­la DPS, po­sta­la je član Bo­šnjač­ke stran­ke, da bi 2012. go­di­ne bi­la iza­bra­na za pred­sjed­ni­cu op­štin­skog od­bo­ra BS. Na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, ka­da je BS sa DPS-om for­mi­rao Vla­du Cr­ne Go­re, Stru­ji­će­va je do­bi­la po­sao u Rud­ni­ku uglja, a po­tom je, upe­re­do sa ja­ča­njem Bo­šnjač­ke stran­ke i sve ve­ćim okre­ta­njem Bo­šnja­ka pre­ma toj par­ti­ji, usli­je­di­lo nje­no po­li­tič­ko na­pre­do­va­nje. U po­dje­li funk­ci­ja iz­me­đu So­ci­jal­de­mo­kra­ta, Bo­šnjač­ke stran­ke i DPS-a, mje­sto pr­vog di­rek­to­ra Do­ma sta­rih u Plje­vlji­ma pri­pa­lo je Bo­šnjač­koj stran­ci, pa je bi­lo i oče­ki­va­no da Ke­na­na Stru­jić za­u­zme tu po­zi­ci­ju.

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Hitno potrebna humanitarna pomoć za dječaka Jovana Dašića

Molimo sve ljude koji imaju srce da stanu uz Jovana, koji boluje od leukoncephalopatije A81, …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.