subota , 20 aprila 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Raspisan Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih porodica sa teritorije opštine Pljevlja

Raspisan Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih porodica sa teritorije opštine Pljevlja

Na osnovu člana 28 tačka 11 Zakona o lokalnoj samoupravi(„Sl.list CG“, br.02/18,34/19), člana 19 tačka 15 Statuta opštine Pljevlja („Sl.list CG-opštinski propisi”, br.46/2018) i člana 12 tačka 3 Odluke o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih porodica sa teritorije opštine Pljevlja („Sl.list CG-opštinski propisi”, br.52/2022) Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja o b j a v lj u j e:

JAVNI POZIV

za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih porodica sa teritorije opštine Pljevlja

 • PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih porodica sa teritorije opštine Pljevlja (u daljem tekstu Javni poziv) je dodjela sredstava iz Budžeta opštine Pljevlja za sufinansiranje troškova za kupovinu ili izgradnju objekta namijenjenog za stanovanje.

Iz Budžeta opštine Pljevlja sufinansiraće se mlade porodice, bračni odnosno vanbračni supružnici kao i samohrani roditelji (u daljem tekstu Korisnici)

 • VISINA SUFINANSIRANIH TROŠKOVA

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja je Budžetom za 2022.godinu opredijelio sredstva u iznosu od 40.000,00€ kojim bi se sufinansirale kamate na stambene kredite za kupovinu ili izgradnju nekretnine za stanovanje (stana ili porodične kuće).

 • USLOVII KRITERIJUMI

Pravo učešća na Javni poziv imaju Korisnici koji ispunjavaju sledeće uslove:

Da na dan raspisivanja javnog poziva barem jedan od partnera nije stariji od 45 godina Da je podnosioc zahtjeva državljanin Crne Gore.

Da podnosioc zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja Da nema neizmirene dospjele obaveze prema opštini Pljevlja (porezi i si.)

Da članovi porodice ponaosob nemaju u svojini objekat za stanovanje na teritoriji Crne Gore Da kupovinom ili izgradnjom objekta za stanovanje prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje sticanjem vlasništva nad objektom za stanovanje na teritoriji Crne Gore, odnosno da prethodno nisu prodali, poklonili i na bilo koji način otuđili objekat za stanovanje.

Da je podnosiocu zahtjeva odobren stambeni kredit od strane komercijalne banke u godini prije raspisivanja javnog poziva ili u godini raspisivanja javnog poziva

Da je prethodno pribavljena prijava o početku izgradnje objekta i da je prijava početka izgradnje izvršena u godini prije raspisivanja javnog poziva ili u godini raspisivanja javnog poziva ( za izgradnju stambenog objekta)

– Da je vlasnik ili suvlasnik građevinskog zemljišta (za izgradnju stambenog objekta)

Pravo učešća na Javni poziv nemaju Korisnici:

 • Ovjerena izjava od notara da kupovinom ili izgradnjom objekta za stanovanje prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje sticanjem vlasništva nad objektom za stanovanje na teritoriji Crne Gore
 • Ovjerena izjava od notara da objekat za stanovanje prethodno nisu prodali, poklonili ili na bilo koji drugi način otuđili (za oba supružnika,partnera u zajednici života lica istog pola i samohranog roditelja)
 • Ovjerena saglasnost ostalih suvlasnika građevinskog zemljišta ukoliko je građevinsko zemljište u svojini više lica (kod izgradnje objekta).

Napomena – Potvrda o izmirenim obavezama prema opštini pljevlja (za podnosioca zahtjeva) će se pribaviti po službenoj dužnosti

 • ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se podnose u roku od 30 dana od raspisivanja Javnog poziva.

 • DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Prijava se podnosi na propisanom obrascu uz dostavljanje gore navedene dokumentacije.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA MLADIH PORODICA SA TERITORIJE OPŠTINE PLJEVLJA11. Ista se podnosi lično ili preporučenom poštom na adresu – Opština Pljevlja, Ulica Kralja Petra I 48, Sekretarijat za društvene djelatnosti,84210 Pljevlja. Prijavni obrazac se može preuzeti na sajtu opštine Pljevlja www.plievlja.me .

 • NAČIN OBJAVE JAVNOG POZIVA

Javni poziv biće objavljen u jednom štampanom listu, oglasnoj tabli, na građanskom birou opštine Pljevlja kao i na sajtu opštine www.plievlia.co.me.

Sve informacije u vezi Javnog poziva možete dobiti u kancelariji br.4 Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja (bivša zgrada SDK), putem e-maila emir.pilav@plievlia.co.me ili na telefon broj 069-434-295.

 • ODABIR KORISNIKA

Predsjednik opštine Pljevlja je formirao Komisiju za raspodjelu sredstava za za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih porodica sa teritorije opštine Pljevlja koja će razmotriti pristigle prijave i donijeti predlog Odluke o raspodjeli Budžetom planiranih sredstava koja će biti dostavljena starješini Sekretarijata za društvene djelatnosti radi dalje procedure.

Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Komisija zadržava pravo da od podnosilaca prijave traži dopunu dokumentacije.

Korisnici će biti subenvionisati do utroška Budžetom opredjeljenih sredstava.

 • POTPISIVANJE UGOVORA

Korisnici kojima se odobre bespovratna novčana sredstva za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih porodica sa teritorije opštine Pljevlja,po izvršnosti Odluke potpisuju ugovor sa predsjednikom Opštine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sadrži podatke propisane članom 17 Odluke.

Ako se podnosilac prijave na Javni poziv neopravdano ne odazove pozivu za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u roku od 15 dana, gubi pravo na ista.

Prije zaklučenja ugovora Korisnik je dužan donijeti instrument osiguranja u obliku bjanko mjenice na iznos koji pokriva iznos odobrenih bespovratnih sredstava uvećanih za 10% radi eventualnih troškova prinudne naplate, u korist Opštine Pljevlja.

 • PREVENCIJA ZLOUBOTREBE I TAJNOST PODATAKA

Svi podaci koji se odnose na postupak dodjele bespovratnih novčanih sredstava za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih porodica sa teritorije opštine Pljevlja, posebno lični podaci čuvaju se kao lični podaci, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Izvor-pljevlja.me

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Učenici Srednje stručne škole na usavršavanju u Španiji

Grupa učenika Srednje stručne škole Pljevlja odjeljenje IV2 – Tehničar za kompjutersko upravljanje i konstruisanje …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.