sreda , septembar 30 2020
Početna / Vijesti / Društvo / Raspisan tender za rekonstrukciju Omladinske ulice u Pljevljima  

Raspisan tender za rekonstrukciju Omladinske ulice u Pljevljima  

Opština Pljevlja je danas raspisala tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju Omladinske ulice, ukupne vrijednosti 110.000,00 eura sa PDV-om .

Tenderskom dokumentacijom predviđena je realizacija radova na izgradnji temelja, radova na površinskom sloju, popločavanju i asfaltiranju Omladinske ulice.

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata, da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište, da dostai dokaz da je on, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare I da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, a rok za izvršenja ugovora je takođe 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniže ponuđena cijena. Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 09.07.2020. godine do 11:00 sati. Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 09. 07. 2020. godine u 11:30 sati, u prostorijama Opštine Pljevlja, Ulica Kralja Petra I br. 48.

U skladu članu 90. Zakona o javnim nabavkama, Opština Pljevlja se opredijelila za skraćeni rok podnošenja ponuda od 22 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije, iz razloga što se kasni sa tenderom zbog situacije sa Korona virusom i novih najava za mogući drugi talas, kako bi se nabavka što prije sprovela, izabrao izvođač i završilil radovi.

Kabinet predsjednika Opštine

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

pljevlja - rudnik - press konferencija (1)

Stabilno poslovanje i rekordni rezultati

Stabilno poslovanje, rekordni rezultati u proizvodnji i rekordni finansijski rezultati obilježili su poslovanje između dva …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *