sreda , 12 juna 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Reagovanje menadžmenta RUPV povodom izjave za medije izvršnog direktora RUPV Milana Lekića

Reagovanje menadžmenta RUPV povodom izjave za medije izvršnog direktora RUPV Milana Lekića

Povodom tekstova objavljenih u štampanim i elektronskim medijima dana 14.05.2021. godine, a koji se tiču poziva izvršnog direktora RUPV Milana Lekića da „bivši članovi menadžmenta Kompanije odustanu od visokih otpremnina“, koristimo priliku da odgovorimo na način primjeren objavljenom tekstu.

Uz poziv „bivšim“ članovima menadžmenta na odustanak od otpremnina, najavili ste i „ispitivanje zakonitosti takvih potraživanja (?) “ a pod parolom svoje „profesionalne obaveze, kao društveno odgovornih ljudi, “ najavili „ispitivanje zakonitosti dosadašnjeg rada“ članova menadžmenta, te istima istovremeno uputili poruku u vidu prijetnje „da umjesto isplate otpremnina podnesete krivične prijave“. A sve ovo u okviru reagovanja i afirmacije stavova Sindikalne organizacije RUPV o moralnim vrijednostima i primjerenijoj upotrebi tih sredstava za oporavak zdravstvenog sistema i lamentiranja nad sudbinom zapošljenih u ovoj Kompaniji.

Izvršni direktore Lekiću, Vaš pristup i poruke koje ste uputili članovima menadžmenta RUPV nije primjeren profesionalnim dometima i kapacitetima bilo kog poslovnog čovjeka koji se drži osnovnih poslovnih principa, a kamo li prvog menadžera jedne od najuglednijig kompanija u Crnoj Gori. To bi se moglo očekivati od nekog politikanta sa iskustvom u „struci“, ali ne i od našeg nekadašnjeg kolege. Vaš pokušaj da svojevrsnom ucjenom unaprijed diskreditujete svoje nekadašnje kolege, vrijeđa ljudsko dostojanstvo, moralni i lični integritet svih članova menadžmenta RUPV – dosadašnje kompanije od respekta i ugleda! Takav pristup nije nikome korektan, a nije u Vašem niti u interesu kompanije u cjelini.

Da razjasnimo.

Prvo, trenutni menadžment RUPV je još uvijek zvanični menadžment i nije „bivši“, kako Vi to rekoste, već legalni i legitimni, te sve dok je u mandatu, odnosno dok ne bude razriješen, morate to poštovati. Nažalost Vaš pristup nije primjeren funkciji koju obavljate, a morao bi biti ako ni zbog čega drugog, ono makar zbog poštovanja Kompanije na čijem ste čelu i nespornog ugleda koji uživa ne samo u Crnoj Gori već i u regionu. Korektan i profesionalan odnos bi bio da ste, a nijeste, pozvali aktuelne članove menadžmenta na razgovor i informisanje po svim, pa i po temama o kojima je riječ, te ne biste došli u situaciju da sami sa sobom i sa rečenim sindikatom razgovarate o temi koja još uvijek nije „na stolu“, a nije ni u okviru Vaših ingerencija i nadležnosti.

Drugo, tema o otpremninama o kojima govorite nije aktivirana i to ne može biti sve dok Odbor direktora, a ne Vi (diskreciono pravo Odbora direktora, a ne Vaše), razriješi, i ako razriješi, članove menadžmenta. O kakvim „potraživanjima“ po osnovu otpremnina govorite?! Da bi potraživanje postojalo valjda prethodno za to treba da se steknu neki uslovi, odnosno da ono nastane kao uzročno posledična veza nekog pravnog posla i/ili radnje. A to se nije desilo, bar za sada. Zašto kao svršenu stvar iznosite pretpostavke, a da se niko od lica kojima to ugovoreno pravo pripada nije izjasnilo? Štaviše nije ni bilo u prilici da se izjasni, a nijesete vidoviti pa da znate kako bi konkretna lica, u slučaju razrješenja, postupila niti šta je njihov pojedinačni interes. Sa druge strane, Vaša mišljenja i/ili prijedlozi po pitanju razrješenja nijesu relevantni za organ koji je jedino nadležan da o tome odlučuje, pa čudi da Vam „eksperti“, inače nezakonito angažovani po osnovu ugovoru o djelu, na to nijesu skrenuli pažnju, već uzurpirate ovlašćenja Vama nadređenog organa. O eventualnim isplatama otpremnina može biti riječi tek kada Odbor direktora razriješi aktuelni menadžment. Kako će se i za šta opredijeliti pojedini članovi menadžmenta tek će biti poznato nakon eventualnog razrješenja i zavisno od toga „što je alternativa“. Ali kada nema nikakvog poziva i ponude sa druge strane iluzorno je očekivati da će se članovi menadžmenta unaprijed odreći svojih legitimnih prava zarad „moralisanja“ Izvršnog direktora i „galame“ vođe Sindikalne organizacije. Uzgred, mehanizam ugovorenih otpremnina nije ništa novo i mimo svijeta, zakona i uobičajene prakse. On se primjenjuje u RUPV od kada postoje menadžerski ugovori tj. od 2002. godine i do sada se to poštovalo bez bilo kakve „galame“, pa i pomenutog sindikata koji se, gle čuda, tek sada prvi put oglasio ovim povodom!

Treće, aktuelni sastav menadžmenta je svoj rad pokazao i dokazao kroz svoj skromni doprinos evidentnim rezultatima poslovanja, stanja i ugleda Kompanije, što je najadekvatniji odgovor na Vaše insinuacije o eventualnom preispitivanju zakonitosti rada postojećeg sastava menadžmenta. Uostalom, i ovdje ste prekoračili svoja zakonska i statutarna ovlašćenja i nadležnosti. Očito ne znate da Izvršni direktor nema ta ovlašćenja. Nadzorna i kontrolna funkcija nad menadžmentom i Društvom u cjelini  je u nadležnosti Odbora direktora, a za preispitivanje eventualnih nezakonitosti u radu i poslovanju nadležna je Skupština akcionara koja, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, može angažovati nezavisne eksperate. Nije slučajno što je Zakon baš na takav način uredio ovo pitanje. A šta ste Vi uradili? Na svoju ruku ste, neovlašteno, angažovali „eksperte“ bez stručih znanja i bez dana korporativnog iskustava da u svojstvu „trećih lica“, suprotno zakonskim propisima, „čeprkaju“ po zakonom zaštićenoj zvaničnoj dokumentaciji Društva i personalnoj dokumentaciji članova menadžmenta, e da ne bi li našli što kompromitujuće!? Na taj način ste, suprotno zakonu, neovlašćeno „trećim licima“ stavili na raspolaganje zvaničnu dokumentaciju, evidencije Društva i lične podatke zaposlenih. Sa druge strane, niti Vi niti Vaši „eksperti“ nemate dovoljno znanja, stručnosti, iskustva ni kompetencija za istraživanja takve vrste, a možemo sa sigurnošću da pretpostavimo na čiju štetu će se isto okončati. Svakako biste trebali imati u vidu da se svi eventualni „nezakoniti“ postupci, zbog kojih nam prijetite, moraju dokazati da bi proizvodili pravna dejstva, s tim da Vi nijeste organ legitimisan da o tome odlučuje.

Červrto, Vaši moralni nazori nijesu baš principijelni kada je u pitanju lični interes. Naime, nijeste saopštili javnosti, o kojoj navodno mnogo brinete, da je Vaša zarada ugovorena u visini većoj od ugovorene zarade bilo kog člana aktuelnog menadžmenta, sa ugovorenim mehanizmom zaštite u slučaju razrješenja (75% zarade do isteka mandata)? U poređenju sa otpremninama očigledna je nesrazmjera u iznosima (iznos bruto zarade i drugih prinadležnosti za 3-4 godine za nikakav rad). Takođe, nijeste saopštili javnosti da ste nezakonito ugovorili naknade agažovanih „trećih lica – eksperata“ u pojedinačnim iznosima u visini mjesečne zarade direktora sektora na period od 2 mjeseca „a najduže do 120 radnih dana“?

Peto, Vaše zalaganje za afirmaciju stavova Sindikalne organizacije ne možemo shvatiti drugačije nego kao zalaganje za principijelnost u neprincipijelnosti i malicioznosti lica iz potpisa saopštenja na čije stavove se pozivate, s obzirom da je i nama i Vama poznato ko i kako vodi tu sindikalnu organizaciju. Pozivanje na solidarnost sa zdravstvenim radnicima i zapošljenima u RUPV je, najblaže rečeno licemjemjerno, ako je poznato i u Rudniku i u široj javnosti da je ovaj sastav menadžmenta dao značajan doprinos realizaciji donacija zdravstvenom sistemu kroz afirmaciju korporativne prakse društveno odgovorne kompanije, ali i donacijama iz sopstvenih zarada koje nijesu beznačajne s tim što to nijesmo oglašavali na sva zvona. Takođe, ovaj menadžment se prema standardu zapošljenih u RUPV odnosio neselektivno i sa dužnom pažnjom u skladu da kolektivnim ugovorom i ugovorima o radu i raspoloživim mogućnostima.

Isto tako, da bi bili „profesionalac“ i da bi u svemu ispoštovali „svako slovo zakona“ morali bi znati da su ugovori menadžmenta, kao uostalom i svi ugovori, ZAKON za ugovorne strane! Na Vama je samo da, pošto se za to i deklarativno zalažete, taj zakon ispoštujete. Uostalom, za Kompaniju neće biti stvorena obaveza da plati niti jedan cent na ime otpremnina ukoliko Odbor direktora odluči da aktuelni menadžment nastavi sa radom u skladu sa zaključenim ugovorima a imajući u vidu postignute rezultate u prethodnom periodu. Na to upućuju i dobre korporativne prakse u svim savremenim kompanijama, jer je prioritet održanje kontinuiteta uspješnosti, odnosno interes akcionara i kompanije da se uspješni menadžment ne mijenja. Takođe, smjena cjelokupnog menadžmenta bi predstavljao svojevrstan presedan za koji bi bilo teško pronaći sličan primjer u praksi. U svih 68 godina postojanja Rudnika uglja se nije desilo da se cijeli menadžment ili veći broj menadžera zamijeni u jednom potezu. Stoga je „lopta“ u Vašem dvorištu.

Na kraju, želeći da u najkraćem ukažemo na Vaše dosadašnje „faulove“ izražavamo nadu da ćete promijeniti svoj odnos prema članovima menadžmanta, pa i ako ne gajite zeru poštovanja prema njima, a ono da ćete, makar, biti korektni i ponašati se dostojanstveno kako to zaslužuje mjesto na koje ste imenovani, te da nećete sebi, ali i Kompaniji „zabiti autogol“.

U suprotnom, budute uvjereni da ćemo znati da odbranimo svoju čast, ugled i dostojanstvo. Svim dozvoljenim sredstvima!

MENADŽMENT RUPV:

Stjepan Gazdić, Tehnički direktor

Dane Čamdžić, direktor Sektora za razvoj i investicije

Golub Đondović, direktor Sektora Proizvodnja

Budislav Jaredić, direktor Sektora Primet

Dragan Mijatović, direktor Sektora ekonomskih poslova

Mugdin Nuhanović, direktor Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove

Radenko Ostojić, upravnik RJ Održavanje

Dragiša Terzić, upravnik RJ Transport

Šećer Bajrović, upravnik RJ Nabavka i logistika

Velimir Janjić, pomoćnik Izvršnog direktora za korporativne, regulatorne i normativne poslove

 

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Predsjednik Skupštine CG Andrija Mandić posjetio Srednju stručnu školu u Pljevljima

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić danas je posjetio Srednju stručnu školu (SSŠ), razgovarao sa …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.