ponedeljak , 22 jula 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Rudnik tokom prošle godine ostvario dobit 6.352.831 evra

Rudnik tokom prošle godine ostvario dobit 6.352.831 evra

Rudnik poslovao stabilno tokom 2017. godine, dobit 6.352.831 € 

Ostvarena rekordna prodaja na tržištu široke potrošnje

Odbor direktora Rudnika uglja AD Pljevlja je na sjednici održanoj 30.07.2018. godine, kojom je predsjedavao g-din Aleksandar Mitrović, utvrdio prijedloge odluke o poslovanju kompanije i finansijskim iskazima na 31.12.2017. godine.

Istaknuto je, da su iz perspektive finansijskih rezultata, poslovnu 2017. godinu obilježili prije svega stabilni prihodi od TE „Pljevlja“, rekordni prihodi na tržištu široke potrošnje, kao i benefiti koje su sa sobom donijeli reprogram poreskog duga i novi ugovorni odnos sa EPCG.

Isporučene količine uglja za potrebe TE „Pljevlja“ su na nivou prethodne godine, a prodaja na tržištu široke potrošnje je dostigla rekordan nivo u zadnjih 10 godina.

Reprogram poreskog duga, kroz koji je Rudnik uplatio 30% inicijalno, a ostatak ugovorio na period od 5 godina, je smanjio pritisak u vezi plaćanja zaostalih poreskih obaveza i omogućio bolju ukupnu predikciju troškova. Sa druge strane, novi ugovorni odnos sa EPCG  je omogućio bolju predikciju prihoda. Kao rezultat, Rudnik je poslije dugog perioda neizvjesnosti i nestabilnosti, ušao u zonu stabilnijeg finansijskog poslovanja i kroz bolju predikciju tokova gotovine krenuo u pripremu važnih investicionih aktivnosti koje su započete tokom 2017. i realizuju se u 2018. godini.

Tokom 2017. godine je proizvedeno ukupno 1.420.022 tone uglja što je za oko 5,2% više nego u prethodnoj godini. U istom periodu otkrivka je realizovana u iznosu od 4.564.678 m3čm što je za 7,6% manje u odnosu na prethodnu godinu.

U strukturi ukupnih prihoda koji su u 2017. godini iznosili 43.243.541 , najznačajnije mjesto pripada prihodima od prodaje uglja u iznosu 40.824.939 , što je za 6,4% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rashodi su iznosili 36.128.894 i bili su veći za 2,6% u odnosu na prethodnu godinu, što je prosljedica povećanog obima proizvodnje uglja i značajnog povećanja cijene goriva.

Tokom 2017. godine Društvo je uplatilo ukupno 15.503.734 € poreskih obaveza prema Državi. Obaveze iz reprograma poreskog duga su izmirivane uredno, a ukupan dug po pitanju reprograma na kraju godine je iznosio  8.622.198 i smanjen je za 4.814.993 € u odnosu na 31.12. 2016.godine. Ostale obaveze prema državi, zaposlenima, bankama kupcima i dobavljačima su izmirivane na vrijeme.

Uzimajući u obzir prethodne kalkulacije prihoda i troškova, odnosno sublimirajući finansijske rezultate za 2017. godinu, uz umanjenje za poreski rashod perioda u iznosu od 761.816 €, Društvo je postiglo pozitivnan poslovni rezultat u neto iznosu od 6.352.831 €, što je za 71,0%  bolje nego u prethodnoj 2016. godini.

Ostvarena EBITDA (Dobit prije odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije) u 2017. godini je iznosila 13,2 miliona €  i bila je za 17 odsto veća u odnosu na 2016. godinu kada je iznosila 11,2 mil €, dok je EBIT iznosio 7,68 mil € i bio je za 53% veći u odnosu na isti period 2016. godine.

Uz izvještaje o finansijskom poslovanju, Skupštini akcionara će biti upućena na usvajanje i Izvještaj nezavisnog revizora Deloitte Podgorica, koji je utvrdio da finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2017. godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore.

Odbor direktora je utvrdio Prijedloge odluka o izboru revizora i sazivanju redovne Skupštine akcionara društva za 30.08.2018. godine, na kojoj će se donijeti predložene odluke i izabrati Odbor direktora.

Informativna služba RUP-a

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

MINISTARKA PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA OTVORILA SAVREMENI KABINET U SREDNjOJ STRUČNOJ ŠKOLI

Ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović i ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić sa svojim …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.