petak , 12 jula 2024
Početna / Vijesti / Ekonomija / Rudnik uglja prošlu godinu završio sa dobitkom od oko 6,6 miliona evra

Rudnik uglja prošlu godinu završio sa dobitkom od oko 6,6 miliona evra

Na 30. redovnoj Skupštini akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, održanoj 05. jula 2019. godine, usvojen je Izvještaj o rezultatima poslovanja, sa finansijskim iskazima RUP-a za 2018. godinu, kao i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza RUP-a za 2018.godinu.

Poslovnu 2018.godinu su obilježili stabilno poslovanje, značajno povećanje proizvodnje uglja i otkrivke u odnosu na prethodnu godinu i realizacija ključnih investicionih aktivnosti.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu i poslovanju za 2018. godinu i konstatovano da je proizvedeno ukupno 1.539.122 tona uglja što je za oko 8,4% više nego u prethodnoj godini. U istom periodu otkrivka je realizovana u iznosu od 5.671.154 m3čm što je za 24,2% više u odnosu na prethodnu godinu.

RUP je prethodnu poslovnu godinu završio sa dobiti u iznosu od 6.584.828 eura, što je za 3,7 % bolje nego u prethodnoj 2017.godini. U strukturi ukupnih prihoda koji su u 2018. godini iznosili 43.662.532 eura, najznačajnije mjesto pripada prihodima od prodaje uglja u iznosu 42.581.839 eura, što je za 4,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Aktivnosti na optimizaciji troškova su nastavljene i tokom 2018. godine, tako da su i pored povećanog obima proizvodnje rashodi na kraju godine bili na nivou prethodne i iznosili 36.209.777 eura.

Poslovnu 2018. godinu su obilježile I značajne investicione aktivnosti koje su tokom godine realizovane u iznosu 12.703.077 eura, od čega je 4.315.362 eura na investicijama u toku.

Tokom 2018. godine Društvo je uredno izmirivalo sve obaveze prema poslovnim partnerima Državi i Lokalnoj samoupravi. Obaveze iz reprograma poreskog duga su uredno servisirane, on je na kraju godine iznosio je 8.372.179 eura i bio za 1.907.389 eura manji u odnosu na 31.12.2017. godine.

Revizorska kuća BDO Podgorica je kroz Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza RUP-a za 2018. godinu dala pozitivno mišljenje, konstatujući da su finansijski iskazi prikazani istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, a finansijska pozicija Društva na dan 31. decembar 2018. godine, kao i rezultati poslovanja i tokovi gotovine za 2018. godinu, u skladu su sa računovodstvenim propisima Crne Gore.

Na sjednici su iznijeti izrazi zadovoljstva postignutim rezultatima, apostrofirajući da je kontinuitet odličnih poslovnih rezultata u zadnjih nekoliko godina omogućio pokrivanje akumuliranih gubitaka iz prethodnog perioda i isplatu dividende akcionarima.

Skupština je donijela odluku o rasporedu dobiti za period 01.01.2019 do 31.12.2019 na sljedeći način:

za pokriće gubitka iz prethodnih obračunskih perioda u iznosu od 1.652.264 Eur,

za isplatu dividende u bruto iznosu  od 1.000.000 Eur,  i

kao neraspoređena dobit u iznosu od 3.932.564 Eur.

Neraspoređena sredstva u iznosu od 3,9 miliona eur će se iskoristiti za investicije u nabavku mehanizacije i razvojne projekte Rudnika.

Skupština je na donijela i Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja, a potom za članove reimenovala Aleksandara Mitrovića, Igora Noveljića, Nikolu Vujovića, Zorana Gospića, Vlada Milinkovića, Branislava Pejovića i Natašu Marković.

Informativna služba RUP-a

 

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Opština Pljevlja uvela mogućnost onlajn plaćanja poreza

Opština Pljevlja uvela mogućnost onlajn plaćanja poreza Uprava lokalnih javnih prihoda u saradnji sa Službom …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.