nedelja , 25 februara 2024
Početna / Vijesti / Društvo / EPCG: Produženi rokovi javnih poziva za projekat „Solari 5000+ (70MW)“

EPCG: Produženi rokovi javnih poziva za projekat „Solari 5000+ (70MW)“

Rok za pod­no­še­nje pri­ja­va na Me­đu­na­rod­ni jav­ni po­ziv do­ma­ćim i me­đu­na­rod­nim fi­nan­sij­skim in­sti­tu­ci­ja­ma za obez­bje­đi­va­nje fi­nan­sij­skih sred­sta­va za fi­nan­si­ra­nje pro­jek­ta “So­la­ri 5000+ (70MW)” za fi­zič­ka i prav­na li­ca op­se­ga sna­ge od 10kW do 1000kW, ob­ja­vljen 26.12.2022, pro­du­žen je do 13. fe­bru­a­ra te­ku­će go­di­ne.

Istovremeno, pro­du­žen je i rok za pod­no­še­nje pri­ja­va gra­đa­na ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni za uče­šće u pro­jek­tu “So­la­ri 5000+ (70MW)”, od­no­sno ugrad­nju fo­to­na­pon­skog si­ste­ma. Po no­voj od­lu­ci, gra­đa­ni pri­ja­ve mo­gu pod­no­si­ti, ta­ko­đe, do 13. fe­bru­a­ra ove go­di­ne.

Pod­sje­ća­mo da su jav­ni po­zi­vi ob­ja­vlje­ni kra­jem pro­šle go­di­ne i da je pr­vo­bit­ni rok za pod­no­še­nje pri­ja­va bio do 31. ja­nu­a­ra pret­hod­ne go­di­ne.

Skrećemo pažnju i na to da su iz­vr­še­ne  i od­re­đe­ne iz­mje­ne u tek­stu Me­đu­na­rod­nog jav­nog po­zi­va, od va­žno­sti za potencijalne po­nu­đa­če, ko­je vam do­sta­vlja­mo u pri­lo­gu ovog mej­la, a do­stup­ne su i na zva­nič­nom web por­ta­lu Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re.

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Stanje na putevima: Putevi mokri i klizavi, smanjena vidljivost

Na putevima u zemlji danas se saobraća po mokrim i kilzavim kolovozima uz smanjenu vidljivost. …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.